Terug

Algemene voorwaarden

[email protected]
Algemene voorwaarden Groenendal IT V.O.F.
Artikel 1 - Definities
• Aanbod: elk aanbod door Leverancier aan Afnemer;
• Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
• Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf;
• Dag: kalenderdag;
• Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten
en of diensten gedurende een bepaalde periode;
• Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Leverancier of van één van de aan
Leverancier gelieerde ondernemingen alsmede de door Leverancier ingeschakelde
hulppersonen;
• Afnemer: de partij met wie Leverancier onderhandelt over de totstandkoming van de
Overeenkomst en/of met wie Leverancier de Overeenkomst sluit;
• Leverancier: Groenendal IT V.O.F. met als vestigingsadres Eigen Haard 29, 8561 EX te
Balk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.Y. de Jong en de heer S.R. Groenendal,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 60365439, BTW nummer
NL853877439B01.
• Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer wordt gesloten
inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en) betrekking
hebbende op de levering van zaken door de Onderneming aan de Afnemer;
• Prestatie: alle door Leverancier. aangeboden te leveren zaken, programmatuur,
advieswerkzaamheden, servicewerkzaamheden en/of diensten aan Afnemer die het
onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling;
• Partij (-en): Afnemer of Leverancier. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt
worden Afnemer en Leverancier bedoelt.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier
en/of alle met Leverancier gesloten Overeenkomsten en op alle overige
rechtsbetrekkingen tussen Afnemer en Leverancier. Afwijkende bepalingen zijn slechts
geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Afnemer en Leverancier zijn
overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Afnemer wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Afnemer verwijst naar haar eigen
voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels
aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Leverancier nadrukkelijk overeen
dat Leverancier niet gebonden is aan die voorwaarden van de Afnemer.
2.3 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel
bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Leverancier.
Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts
tegen Leverancier en derden worden ingeroepen indien Leverancier deze schriftelijk heeft
bekrachtigd.
2.4 Voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene
Voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal Leverancier voordat de Overeenkomst wordt gesloten of bij het sluiten van de
Overeenkomst aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Leverancier zijn in
te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos per email worden [email protected]
2.5 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
internetsite http://www.groenendalit.nl
2.6 Leverancier is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene
Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van
toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd indien mogelijk middels e-mail aan
Afnemer en worden eveneens gepubliceerd op de website.
2.7 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Leverancier
wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Leverancier aansprakelijk is of
kan zijn.
Artikel 3 - Het Aanbod
3.1 Een Aanbod door Leverancier geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen
prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie.
Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
3.2 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en
verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor
Leverancier nimmer bindend, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins is bepaald.
3.3 Leverancier kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Afnemer had behoren te
begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
3.4 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Afnemer, behoudt Leverancier zich het
recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen
of daarvan af te wijken.
3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Leverancier slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.
3.6 Het Aanbod van Leverancier geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen.
3.7 Een samengesteld Aanbod verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van
het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.
3.8 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk
schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
Artikel 4 – De Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt tot stand
nadat deze door Leverancier op haalbaarheid is beoordeeld en Leverancier schriftelijk de
totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. Indien een Aanbod door
Afnemer wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod,
dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Afnemer het Aanbod aanvaard.
4.2 Voor zover de aanvaarding door Afnemer van een door Leverancier gedaan Aanbod op enig
punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment
dat Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de
Overeenkomst bevestigt.
4.3 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot
stand op het moment dat Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst
begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud
van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.
4.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van
een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder
(aanvullende) voorwaarde(n). [email protected]
4.5 Leverancier kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Leverancier op grond van
dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Leverancier een
aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden
waaronder bijvoorbeeld het door Afnemer verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige
voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.6 Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Afnemer in
rekening te brengen.
4.7 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien
verstande dat door Leverancier aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk
doen aan de kwaliteit, de aard, geschiktheid van de Prestatie zijn toegestaan. Al het geen
niet is gespecificeerd in de Overeenkomst geldt als meerwerk en wordt volgens het
gebruikelijke tarief in rekening bij Afnemer gebracht.
Artikel 5 - De prijs
5.1 De door Leverancier opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en
eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan Leverancier in
rekening worden gebracht c.q. of die Leverancier maakt en die verband houden met de
levering van de Prestatie aan Afnemer, zoals bijvoorbeeld verzendkosten, verzekeringen,
emballagekosten, laad-en los kosten, en alle (overige) aan de levering van de Prestatie
verwante kosten, worden door Leverancier bij Afnemer in rekening gebracht. Afnemer is
verplicht deze kosten aan Leverancier te vergoeden. Indien de Leverancier een Consument
is zijn de opgegeven prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten
en andere van overheidswege opgelegde heffingen en kosten.
5.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct
en onverkort door Leverancier mogen worden doorbelast aan de Afnemer.
5.3 Leverancier is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Afnemer als deze
plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging
kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten,
gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden,
calamiteiten, schaarste, een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten,
besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. Indien de
Afnemer een Consument is en niet akkoord gaat met de door de Leverancier
gecommuniceerde prijsverhoging, dan dient de Afnemer binnen 5 werkdagen na de in dit lid
bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden door het versturen van een
e-mail aan [email protected].
5.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.5 Leverancier is altijd gerechtigd om een aanbetaling te vragen.
Artikel 6 - Uitvoering van (Duur)Overeenkomst - Termijnen
6.1 Leverancier neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed Leverancier
in acht en zal de Prestatie naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.
6.2 Afnemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie,
programmatuur, licenties, software, procedures en/of zaken tijdig en naar waarheid
verstrekken aan Leverancier die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de
Overeenkomst. Afnemer dient ervoor te zorgen dat Leverancier tijdig kan beschikken over
deze benodigde informatie, programmatuur, licenties, software, procedures en/of zaken.
Afnemer staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Leverancier verstrekte informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is. [email protected]
6.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens zoals genoemd
in lid 2 niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Afnemer ter
beschikking zijn gesteld, of indien Afnemer op andere wijze niet aan haar (informatie)
verplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd over te gaan tot opschorting van de
uitvoering van de Overeenkomst. De hieruit voortvloeiende (vertragings)kosten worden door
Leverancier volgens de gebruikelijke tarieven bij Afnemer in rekening gebracht.
6.4 Alvorens met de uitvoering van de Prestatie aan te vangen, kan Leverancier verlangen dat
Afnemer zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties,
procedures of het ontwerp. Leverancier is gerechtigd de uitvoering van de Prestatie op te
schorten tot het moment waarop Afnemer zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk
akkoord verklaart met de specificaties, procedures en/of het ontwerp.
6.5 Indien schriftelijk tussen Afnemer en Leverancier is overeengekomen dat de Prestatie zal
worden uitgevoerd in fasen, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de Prestatie die tot
een fase behoort uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.6 De Prestatie of een deel daarvan zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen Partijen niet is overeengekomen dat Afnemer een acceptatietest uitvoert: bij
de aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is
overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien tussen Partijen wel is overeengekomen dat Afnemer een acceptatietest uitvoert: op
de eerste dag na de testperiode, dan wel
c. op het moment dat de in de acceptatietest genoemde fouten en/of gebreken zijn hersteld,
onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die niet aan acceptatie in de weg
staan.
d. indien Afnemer vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor
productieve of operationele doeleinden maakt, geldt de Prestatie of een deel daarvan als
volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
6.7 Acceptatie van de geleverde Prestatie of een deel daarvan mag niet worden onthouden op
gronden die niet verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die
operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie
mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Prestatie of een deel daarvan
die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en
aspecten betreffende de vormgeving.
6.8 Acceptatie van de Prestatie of een deel daarvan, op een der wijzen als bedoeld in dit artikel
heeft tot gevolg dat Leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake
de te leveren Prestatie of een deel daarvan.
6.9 De Afnemer verplicht zich om de Prestatie of een gedeelte daarvan die op grond van de
Overeenkomst moet worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan haar ter
beschikking wordt gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van het geleverde.
6.10 Afnemer dient ervoor te zorgen dat Leverancier tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van de Prestatie benodigde gegevens, zaken, licenties, procedures,
specificaties, software en apparatuur etc.;
b. de ruimte waar de Prestatie dient te worden uitgevoerd;
c. benodigde faciliteiten waaronder in ieder geval wordt verstaan elektrische
aansluitingspunten, internet en telecommunicatiefaciliteiten.
6.11 Afnemer is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken
worden opgeslagen op aanwijzing van Afnemer en/of waar de Prestatie door Leverancier.
wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.
Afnemer zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van
Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Afnemer of van
onveilige situaties in diens [email protected]
6.12 De benodigde verzekerings- en opslagkosten zijn voor rekening van Afnemer.
6.13 De overeengekomen of opgegeven levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale
termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.14 De levertermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende
omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de Overeenkomst door
de Leverancier bestelde zaken. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze
omstandigheden zoals in de vorige volzin is bedoeld, wordt de levertermijn zodanig verlengd,
als redelijk en billijk is.
6.15 Indien een levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de werkdag volgend op
de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van
Leverancier noodzakelijke informatie, zaken en/of gegevens zoals in de Overeenkomst en/of
deze Algemene Voorwaarden is bepaald, in het juiste formaat door Afnemer ter beschikking
zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan.
6.16 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier niet binnen de overeengekomen
levertermijn kan plaatsvinden, zal Leverancier de Afnemer zo spoedig mogelijk de
levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.
6.17 Overschrijding van de overeengekomen levertermijn, ook indien het een fatale termijn betreft,
door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Afnemer geen recht op schadevergoeding noch
vergoeding van enigerlei andere kosten.
6.18 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale
levertermijn dient Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst
te geven. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk
overeengekomen (op)levertermijn voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.
6.19 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, uitbreiding of inperking,
kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn door
Leverancier wordt overschreden.
6.20 Emballage zal door Leverancier niet worden teruggenomen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anderszins tussen Partijen is overeengekomen.
6.21 Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.22 Leverancier heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende levering op
te schorten totdat Afnemer haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande levering
volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
Artikel 7 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst
7.1 De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten en zaken.
7.2 Door Afnemer na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen
en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Afnemer tijdig en
schriftelijk aan Leverancier. ter kennis zijn gebracht.
7.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, uitbreiding of
inperking van de Overeenkomst, zal Leverancier de wijziging aan Afnemer schriftelijk
bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke,
financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
7.4 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Afnemer
aan Leverancier vergoed.
7.5 Indien de Afnemer niet binnen 5 Dagen na de ontvangst van de in lid 3 bedoelde mededeling
van Leverancier schriftelijk heeft laten weten bezwaar te hebben tegen de inhoud, wordt
Afnemer geacht de inhoud te hebben aanvaard en is Afnemer verplicht de daaruit
voortvloeiende (extra) kosten aan Leverancier te vergoeden.
7.6 Leverancier heeft het recht om van eerder overeengekomen levertijden en doorlooptijden af
te wijken voor zover als dat volgens Leverancier nodig is om de verplichtingen voortvloeiende
uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen. [email protected]
Artikel 8 - Ontwikkeling en programmatuur en gebruiksrecht
8.1 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van
de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij
constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen Prestatie op te schorten
totdat Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
8.2 Leverancier heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
8.3 Leverancier verleent Afnemer het niet-exclusieve gebruiksrecht, bestaande uit het recht de
programmatuur te laden en uit te voeren, van de programmatuur, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen tussen Afnemer en Leverancier. Afnemer zal de tussen partijen
overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
8.4 Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Afnemer en
Leverancier, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de
programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Afnemer ter beschikking
worden gesteld op verzoek van Afnemer. De broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie blijft echter te
allen tijde volledig in eigendom van Leverancier.
8.5 Afnemer is nimmer gerechtigd in de programmatuur wijzigingen aan te brengen, tenzij en
voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Leverancier.
8.6 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar en mag alleen door Afnemer zelf worden gebruikt.
Artikel 9 – Beëindiging van de Overeenkomst
9.1 Beëindiging van de Overeenkomst door de Afnemer, niet zijnde een Duurovereenkomst.
dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een e-mail aan [email protected] of het
versturen van een aangetekende brief aan Groenendal IT V.O.F.
9.2 Aan de beëindiging van de Overeenkomst zijn kosten verbonden. De Afnemer is bij
beëindiging van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd
met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet
gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Leverancier vergoed.
Artikel 10 - Duurovereenkomst
10.1 De Duurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
10.2 Bij onduidelijkheid over de aanvangstermijn van de Duurovereenkomst, wordt de duur van
de Overeenkomst berekend vanaf datum ondertekening. Bij onduidelijkheid over de periode,
geldt als overeengekomen periode 12 (zegge: twaalf) maanden.
10.3 Bij Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd, kan tot aan het einde van de overeengekomen
duurperiode de Duurovereenkomst niet opgezegd worden zonder dat de resterende
contractstermijnen worden afgerekend.
10.4 Bij Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, kan de Duurovereenkomst schriftelijk worden
opgezegd tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van twee maanden.
10.5 De in de Duurovereenkomst genoemde prijzen, zijn prijzen per maand en gebaseerd op het
prijspeil op het moment van ondertekenen van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk
anderszins is overeengekomen. Indien er sprake is van opstartkosten, dan zijn deze
eenmalig.
10.6 In de Duurovereenkomst worden duidelijk de te verrichten Prestaties omschreven, de
daarvoor gehanteerde prijs en/of het te betalen honorarium. Al hetgeen niet wordt vermeld
in de Duurovereenkomst is niet in de prijs en/of het te betalen honorarium inbegrepen en
wordt door Leverancier bij Afnemer apart, indien mogelijk vooraf, of anders achteraf in
rekening gebracht. Bij onduidelijkheid over de prijs en/of het te betalen honorarium geldende
de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Indien mogelijk zal Leverancier de Afnemer
alvorens de Prestatie te leveren, schriftelijk of mondeling informeren over de hieraan
verbonden financiële en tijdmatige [email protected]
10.7 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en Partijen voornemens
zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke
overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Afnemer tevoren schriftelijk informeren
10.8 Leverancier spant zich in om de Prestatie met zorg en zoals een goed Leverancier betaamt,
uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap., in
voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en
procedures.
10.9 De Duurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt bij het eindigen van de eerste contractperiode
steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij de Duurovereenkomst tijdig is
opgezegd per aangetekende brief tegen het einde van de maand, met inachtneming van een
opzegtermijn van 2 maanden, en indien de Duurovereenkomst is aangegaan met een
Consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de
maand.
10.10 Bij voortijdig beëindigen van de Duurovereenkomst dient de Afnemer de volledige
toekomstige termijnen te voldoen.
10.11 Leverancier gaat uit van de juistheid van alle door de Afnemer aan haar verstrekte gegevens
en gedane opgaven. Leverancier is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen.
10.12 Indien tijdens de looptijd van de Duurovereenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon en of
andere kosten van Leverancier ten gevolge van een wijziging in de betrokken CAO dan wel
als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend
karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen,
materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de prijs plaatsvinden
Artikel 11 - Betaling
11.1 Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen in de Overeenkomst
of aanvullende voorwaarden, dienen de door Afnemer verschuldigde bedragen en/of
aanbetalingen te worden voldaan binnen 14 Dagen na factuurdatum op een door Leverancier
aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van Leverancier aangegeven valutadag
waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
11.2 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Afnemer de betaling ervan heeft
aangetoond.
11.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 8 Dagen na factuurdatum
schriftelijk aan Leverancier. te worden gemeld door het versturen van een email aan
[email protected]. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt
bezwaar niet opgeschort.
11.4 Afnemer is nimmer bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of
wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
11.5 Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden
overeengekomen.
11.6 Bij niet tijdige betaling door Afnemer, is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een
voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.
11.7 Iedere betaling van Afnemer strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter
voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten
aan Leverancier, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde
van ouderdom.
11.8 Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Leverancier de
opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte
van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan
de Dag van algehele [email protected]
11.9 Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Leverancier genoodzaakt
wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie
af te dwingen, dan is Leverancier eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten
van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan Afnemer door te berekenen
11.10 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Afnemer niet van haar
betalingsverplichtingen.
Artikel 12 - Levering
12.1 Leverancier levert de Prestatie af fabriek.
12.2 Indien tussen Partijen schriftelijk is afgesproken dat de Prestatie dient te worden geleverd op
het adres van Afnemer, dan is Afnemer verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende
kosten, verzekeringen, heffingen etc. Afnemer dient de verzendinstructies direct bij het
sluiten van de Overeenkomst aan Leverancier te doen toekomen.
12.3 Leverancier heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Prestatie aan Afnemer aan te
bieden door schriftelijke mededeling dat de Prestatie voor afhaling gereed is. Ingeval van
levering op het adres van Afnemer, strekt het rapport van de transporteur die de levering
heeft verzorgd, het volledige bewijs van aanbod tot levering.
12.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Afnemer op het
moment waarop de Prestatie aan Afnemer wordt geleverd of aangeboden conform het
gestelde in dit artikel.
12.5 Leverancier zal de Prestatie verpakken volgens de gebruikelijk bij hem geldende maatstaven.
Ingeval Afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden
bij Afnemer in rekening worden gebracht.
Artikel 13 – Reclame en garantie
13.1 Na levering is het geleverde voor risico van Afnemer en is Leverancier. niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of vermissingen die de Afnemer op
het tijdstip van levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
13.2 Afnemer dient het geleverde
i) uiterlijk bij levering direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken en dit
terstond schriftelijk te melden bij Leverancier, dan wel de transporteur, op verval van rechte.
ii) uiterlijk binnen 24 uur na levering dienen reclames in verband met aantal, kenmerken,
specificaties en/of gewicht schriftelijk per e-mail aan [email protected] onder een
volledige beschrijving en vergezeld van beeldmateriaal te worden gemeld, bij gebreke
waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.
iii) reclames over a) tekortkomingen met betrekking tot het geleverde, die de Afnemer niet
redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van levering, of b) reclame over ernstige
gebreken, dienen door de Afnemer uiterlijk binnen 14 Dagen na ontdekking schriftelijk per
aangetekend schrijven te worden gemeld aan Leverancier. De reclame dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en)
te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
13.3 Leverancier verplicht zich om geconstateerde reclames binnen een redelijke termijn te
herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.
13.4 De vordering uit hoofde van een tekortkoming c.q. reclame is niet ontvankelijk als zij wordt
ingesteld 9 maanden na [email protected]
13.5 Geen enkel recht op reclame bestaat indien het geleverde of een deel daarvan, aan
omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het geleverde kan
beïnvloeden of indien het geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of
ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt, en/of wordt veroorzaakt
door van buitenaf komende oorzaken, en/of door gebruik van apparatuur, materialen,
programmatuur die niet onder de Overeenkomst vallen, en/of niet wordt gebruikt en/of
behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Leverancier en/of conform
hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.
13.6 Indien Afnemer niet tijdig reclameert, vloeit er voor Leverancier uit een dergelijke reclame
van Afnemer geen enkele verplichting voort en vervalt elke aanspraak ter zake.
13.7 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier worden
geretourneerd. Retournering van zaken geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
13.8 Na ontvangst van de reclame stelt Leverancier zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar
de gegrondheid daarvan. De Afnemer dient Leverancier bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.
13.9 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Leverancier de keuze hebben om:
(i) de zaken te repareren of te vervangen;
(ii) de reclame te (doen) verhelpen;
(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.
Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn
voor rekening van Afnemer. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen
geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.
13.10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt
Leverancier voor door Leverancier geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie
die derden aan Leverancier. ter zake verstrekken.
13.11 Afnemer zal geen aanspraken jegens Leverancier kunnen doen gelden indien zij ter zake
van de betreffende reclames en/of vorderingen en/of gebreken tevens rechtstreeks jegens
de producent aanspraken kan doen gelden.
Artikel 14 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
14.1 Indien Afnemer één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen)
jegens Leverancier niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Leverancier gerechtigd –
onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten – de nakoming van zijn
verplichtingen jegens Afnemer op te schorten totdat Afnemer alsnog volledig zijn
verplichtingen jegens Leverancier is nagekomen en zijn in geval van verzuim van Afnemer
alle vorderingen van Leverancier op Afnemer direct en ineens opeisbaar.
14.2 Leverancier heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de
Afnemer gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te
ontbinden indien:
a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 18;
b. ` aan Afnemer (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement
van Afnemer wordt aangevraagd of Afnemer zelf zijn faillissement aanvraagt, de
Afnemer aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel)
een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Afnemer
toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen;
c. de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten
van de Afnemer feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt
verplaatst;
d. Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende [email protected]
14.3 Afnemer zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Leverancier onmiddellijk in kennis
stellen en, in afwachting van verdere instructies van Leverancier passende maatregelen
nemen ter bescherming van de belangen van Leverancier. Indien Afnemer op het moment
van de ontbinding als bedoeld in lid 2 reeds Prestaties van Leverancier heeft ontvangen,
zullen deze Prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp
van ongedaanmaking zijn. Bedragen gefactureerd door Leverancier voor de ontbinding in
verband met hetgeen reeds is uitgevoerd, blijven met inachtneming van het in de vorige
volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding
direct opeisbaar.
14.4 Leverancier heeft in geval van verzuim van Afnemer het recht de Overeenkomst
(buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Prestatie of een gedeelte daarvan, bij Afnemer
kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en)
en/of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het
recht van Leverancier om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te
vorderen en de verplichting van Afnemer om de hieruit voortvloeiende kosten aan
Leverancier te vergoeden.
14.5 Leverancier is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden
gevergd.
14.6 Indien Leverancier. overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
14.7 Indien Leverancier overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van
Leverancier op Afnemer ineens en onmiddellijk opeisbaar.
14.8 Indien Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Afnemer aansprakelijk
voor de door Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
14.9 Indien er gerede twijfel bij Leverancier. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Afnemer,
is Leverancier bevoegd de uitvoering van de Prestatie op te schorten totdat door Afnemer
zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze
Overeenkomst of de wet. Afnemer is aansprakelijk voor de door Leverancier door deze
vertraagde aflevering te lijden schade.
15 - Rechten van intellectuele of industriële eigendom
15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of
ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, websites, webapplicaties, aanbiedingen, alsmede voorbereidend materiaal
daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier en/of diens licentiegevers en/of bij de
OpenSource verstrekte software. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk
worden toegekend en voor het overige zal Afnemer de programmatuur of andere materialen
en werken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Met uitzondering van de
OpenSource software, deze mag men vrij verstrekken.
15.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur,
apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen
omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
15.3 Het is Afnemer niet toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
programmatuur. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de
programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te
verwijderen of te ontwijken. [email protected]
15.4 Afnemer verbindt zich ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en materialen
slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
16.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
Leverancier is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, ondeugdelijke zaken en/of software.
16.2 Leverancier is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan
de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor
de hierdoor veroorzaakte indirecte, bijkomende, en of gevolg schade aan Afnemer en/of
derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van Leverancier, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.
16.3 Afnemer vrijwaart en stelt Leverancier, haar werknemers, en de door haar ingeschakelde
hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Afnemer en/of derden ter
vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Afnemer aan
deze derden geleverde zaak, programmatuur, software of dienst dat mede bestond uit
door Leverancier geleverde zaken, programmatuur, software of
diensten. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee
samenhangende kosten.
16.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg
is of zijn van buitengewone omstandigheden waartegen Leverancier in verband met de aard
van de te verrichten Prestatie geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het
onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
16.5 Leverancier is louter aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de
Afnemer voor zover deze door de uitvoering van de Prestatie is toegebracht en te wijten is
aan nalatigheid, roekeloosheid en/of opzet van Leverancier en/of Medewerkers.
16.6 In geen enkel geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan
€ 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks
van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
16.7 In het geval dat Leverancier toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting
van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele
aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
• maximaal het bedrag dat Leverancier voor de Prestatie aan de Afnemer heeft gefactureerd
excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken. Indien de overeenkomst
hoofdzakelijk een Duurovereenkomst wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor drie kalendermaanden.
• maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Leverancier in voorkomend geval.
.16.8 Een eventuele vordering van Afnemer en/of derden, op grond waarvan Leverancier.
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele
productaansprakelijkheid van Leverancier valt, vervalt door het enkele verloop van 3
maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 6 maanden na de
levering van de Prestatie door Leverancier, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
16.9 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Leverancier.
en van alle (rechts)personen waarvan Leverancier. zich bij de uitvoering van de
Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel [email protected]
Artikel 17 - Bescherming persoonsgegevens
17.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking
tot de bescherming van persoonsgegevens nemen Partijen strikte vertrouwelijkheid in acht
ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Partijen zorgen ervoor dat de verkregen
gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden
terechtkomt. Tevens zorgen Partijen voor een naar de stand van de techniek adequate
beveiliging van de gegevens, en zullen de gegevens slechts worden bewaart voor zover dit
noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn. Indien nodig wordt tussen
Partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Artikel 18 – Overmacht
18.1 Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van
enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
18.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de
nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal,
overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen,
operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers
van Leverancier, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail
verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis.
Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
18.3 In geval van blijvende overmacht zijn is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst door
middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
Leverancier is ter zake jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer
geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
18.4 In geval van tijdelijke overmacht is Leverancier gerechtigd de termijn waarbinnen de
Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke
verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan drie maanden duurt, kan
Afnemer (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat Afnemer
recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van
Afnemer ter zake van het reeds door Leverancier uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
18.5 Indien Leverancier ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien
van een of enkele van haar Afnemers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien
van alle Afnemers, is Leverancier gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de
verbintenissen en tegenover welke Afnemers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin
dit zal gebeuren.
18.6 Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
19.1 Zolang de Afnemer niet alle vorderingen die Leverancier op Afnemer heeft, daaronder
begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld heffingen,
vervoerskosten, incassokosten en rente, door Afnemer volledig zijn betaald of Afnemer
daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Leverancier zich het volle eigendom voor van de
geleverde Prestatie. Pas nadat Afnemer alle vorderingen die Leverancier op Afnemer heeft
zijn betaald zal het eigendom van de Prestatie, of een deel daarvan, indien zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen op Afnemer overgaan. [email protected]
19.2 Afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Prestatie, of een deel
daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden en/of te
vermengen c.q. te verwerken met andere zaken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Leverancier en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het
kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer. Indien doorverkoop door Afnemer
plaatsvindt draagt Afnemer reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Leverancier de
vordering(en) over aan Leverancier die Afnemer door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien
Afnemer overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Afnemer het eigendom van de door
de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan Leverancier.
19.3 Het is Afnemer voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de Prestatie
of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang
het eigendom niet op Afnemer is overgegaan.
19.4 Afnemer is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als
herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en op eigen kosten voldoende te
verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand- en waterschade. Afnemer dient de
polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Afnemer
verplicht zich om alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraar(s) met betrekking tot de
hier bedoelde verzekering aan Leverancier over te dragen, te cederen dan wel een pandrecht
te verlenen.
19.5 Leverancier is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien
Afnemer overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Afnemer
aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Afnemer niet voor
tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te
gaan verkeren. Afnemer zal Leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie
ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier.
19.6 Alle kosten die Leverancier maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het
eigendomsvoorbehoud zullen bij Afnemer in rekening worden gebracht onverminderd de
wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Afnemer te verhalen, alles
te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.
19.7 Indien Afnemer de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal
zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare en niet
voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- verschuldigd zijn voor elke
overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt,
onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Afnemer
te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.
Artikel 20 – Geheimhouding & overname beding
20.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van
of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.
20.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig
is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet
begrijpen.
20.3 Afnemer is niet gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na
beëindiging daarvan medewerkers van Leverancier die betrokken zijn geweest bij de
uitvoering van de Overeenkomst in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect,
voor zich laten [email protected]
20.4 Indien een Partij de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt,
zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de andere Partij een onmiddellijk opeisbare
en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- (zegge: tweeduizend
vijfhonderd) verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- (zegge:
tweehonderdvijftig) voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de
wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende Partij te
verhalen.
Artikel 21 - Overige bepalingen
21.1 Leverancier is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst,
aan derden over te dragen. Afnemer verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
21.2 Indien de onderneming van Afnemer of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke
wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een
andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst met Leverancier een hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de oorspronkelijke Afnemer en de opvolgende onderneming.
21.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Afnemers zijn zij ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
21.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen
onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden
toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de
strekking van de te vervangen bepalingen.
21.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden
is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
21.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden
beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van
deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of
hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier
gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Groenendal IT 4.8 / 5 - 32 Reviews @ Google
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »
    Mail ons!